Welcome

Over the centuries, our rich and varied community has welcomed newcomers to our shores. We have strong family values, a love of the land and a local tradition of pacifism, justice and humanity.

The more recent displacement of millions of our fellow men, women and children from their homes around the world, has upset many of us and spurred us into action.

Hiraeth Hope or Hiraeth a Gobaith emerged in 2015, We started as a group of neighbours and friends offering refugees, who have lost their home, through war or tyranny, a warm welcome amongst our families and in our homes. By the end of 2016 it has grown to support a network of autonomous groups in different towns in Wales who are offering to host refugee families under the community settlement scheme..

Now there are groups preparing a safe welcoming home in our communities. Some are expecting their first families in the spring of 2017. Families who have been in flight from Syria, typically for three or more years, becoming more malnourished and desperate over time. The host groups are called Croeso teams, there are teams ready or preparing to host in Aberystwyth, Abergwaun, Narberth, Hwlfordd, Aberteifi and in areas of Cardiff. They are working with Citizens Cymru/Wales which is part of Citizens UK.

Croeso

Dros y canrifoedd, mae ein cymuned arbennig ac amrywiol wedi croesawu newydd-ddyfodiaid. Mae gennym werthoedd teuluol cryf, cariad at y tir a thraddodiad o heddychiaeth, cyfiawnder a dyngarwch.

Yn fwy diweddar, mae llawer ohonom wedi cael ein cynhyrfu gan weld miliynau o bobl, yn ddynion, menywod a phlant, yn cael eu dadleoli o’u cartrefi ar draws y byd, ac mae hyn yn ein sbarduno i weithredu.

Cychwynnodd Hiraeth Hope neu Hiraeth a Gobaith yn 2015 gyda grŵp o gymdogion a ffrindiau yn cynnig croeso cynnes i’n teuluoedd ac yn ein cartrefi i ffoaduriaid oedd wedi colli cartref, trwy ryfel neu ormes. Erbyn diwedd 2016, roedd wedi tyfu i gefnogi rhwydwaith o grwpiau sy’n rheoli eu hunain mewn gwahanol drefi yng Nghymru. Maen nhw’n cynnig croesawu teuluoedd o ffoaduriaid o dan y cynllun sefydlu cymunedol.

Erbyn hyn mae grwpiau sy'n paratoi cartref croesawgar a diogel yn ein cymunedau. Mae rhai’n disgwyl eu teuluoedd cyntaf yng ngwanwyn 2017. Bydd y rhain yn deuluoedd sy wedi bod yn ffoi o Syria, fel arfer am dair neu fwy o flynyddoedd, gan ddioddef yn fwyfwy o ddiffyg bwyd a diffyg gobaith trwy’r amser.

Gelwir y grwpiau croesawu yn dimau Croeso. Mae timau yn barod i groesawu, neu'n paratoi at wneud, yn Aberystwyth, Abergwaun, Arberth, Hwlffordd, Aberteifi ac mewn ardaloedd yng Nghaerdydd. Maent yn gweithio gyda Citizens Cymru/Wales sy'n rhan o Citizens UK.